Des de Compromís amb Girona volem manifestar la nostra disconformitat amb la condonació que la productora HBO tindrà de les taxes derivades de l’activitat de gravació de la sèrie televisiva  Joc de Trons, a la ciutat de Girona. La nostra no és una oposició al fet que  aquesta coneguda sèrie es gravi a la nostra ciutat, doncs entenem les avantatges que puguin derivar de la seva gravació als Sectors Turístics i de Serveis Gironins, i la promoció de Girona a partir de l’emissió  de Joc de Trons en la seva sisena temporada. Però els privilegis que se li han donat a la productora HBO, en forma de condonació de les Taxes per ocupació o aprofitament especial del subsòl, sòl i vol del domini públic contemplades a les Ordenances Fiscals 2015 de Girona, han provocat la nostra disconformitat d’acord amb els següents motius:

El cost de les taxes de la gravació de la sèrie Joc de Trons puja a  218.996€

Tantmateix, no hi comptarem la ocupació parcial de la Fira de Girona, ni dels aparcaments  i altres espais no especificats a la relació de taxes i preus públics per rodatges cinematogràfics.

La decisió unilateral de l’Alcalde de Girona de condonar les taxes a la productora HBO, és una actitut autoritària i una falta de respecte a la ciutadania.

-Les Ordenances Fiscals son un mecanisme regulador que pretén fixar preus a l’ús dels espais públics de la nostra ciutat amb finalitats lucratives, i donar un tracte igualitari a tothom qui en vulgui fer ús amb aquestes finalitats.

-Les taxes corresponents a la gravació cinematogràfica als espais públics de la ciutat pretenen cobrir les despeses derivades dels aspectes logístics necessaris per habilitar, tallar la circulació, alterar el mobiliari urbà, tornar a  l’estat inicial i compensar la privació del gaudir ciutadà dels espais comuns afectats per l’activitat de rodatge.

-Amb la càrrega d’aquestes taxes als usuaris que, amb afany de lucre, facin ús dels espais públics, es pretén no fer recaure sobre la ciutadania les despeses de l’Administració pública causades per l’activitat en qüestió.

-Segons les Ordenances Fiscals 2015 de Girona, i a tall d’exemple, la taxa corresponent per la gravació cinematográfica en un carrer del Barri Vell de Girona (categoría 1ª o 2ª) és de 790’60€ per dia i carrer, si la ocupació és superior a 6 hores diàries.

-Llavors, i tenint en compte que aquest import és per un sol carrer i dia, i que gran part del Barri Vell està ocupat per la gravació de Joc de Trons durant més de 20 díes, cadascú que faci números. Segons el nostre càlcul fruït de l’extrapolació de la informació publicada a la web Municipal ( relació espais afectats i taxes contemplades a les Ordenances Fiscals de Girona 2015 ), l’import de les taxes aplicables a la productora HBO per la gravació de Joc de Trons a la nostra ciutat seria de 218.996€.

-El Ple Municipal de Girona és el màxim Organisme Governamental de la nostra ciutat, i és en Sessió Plenària a on s’aproven les taxes i preus públics de cada exercici Fiscal, així com la possibilitat d’exempció i descompte d’aquestes taxes per a Entitats sense afany de lucre, Organismes públics o usos docents i de recerca dels espais públics de la ciutat.

-Així doncs, la decisió unilateral de l’Alcalde de Girona de condonar les taxes a la productora HBO, és una actitut autoritària i una falta de respecte a la màxima institució Municipal i als acords presos al Ple Municipal que ell mateix presideix.

-Les Ordenances Fiscals de Girona consisteixen en un Reglament Regulador per fixar els preus públics, i garantïr el tracte equitatiu i la igualtat d’oportunitats de tothom qui, amb afany de lucre, vulgui fer ús dels espais públics.

-Donar aquests privilegis a la productora de Joc de Trons per “Decret de l’Alcalde” és, tantmateix, un greuge als interessos d’altres projectes cinematogràfics que han fet o vulguin fer ús dels espais públics de la ciutat, i un perillòs precedent per a futurs casos semblants.

-El fet que l’Alcalde de Girona hagi decidit, unilateralment, prescindir del Reglament Regulador de taxes d’ús de l’espai públic fixat a les Ordenances Fiscals de Girona, fa estèrils aquests barems igualitaris pels futurs casos abans esmentats.

-I fer-ho darrera de les bambalines Governamentals i, per suposat, sense cap Acta oficial, priva a la ciutadania de tenir informació pública sobre la decisió de l’Alcalde de Girona de condonar les taxes a la productora HBO.

-A més, la manca d’informació pública oficial genera dubtes sobre quin seria l’import total de les taxes derivades de la gravació de Joc de Trons que la productora HBO no pagarà, i quí assumirà les despeses de l’Administració pública causades pel rodatge.

-I, per últim, creiem que les importants afectacions a la mobilitat i residencia veïnal, alteració del mobiliari urbà, i les molèsties causades pel tancament del Barri Vell durant tant llarg període de temps, bé mereixíen que l’Ajuntament de Girona hagués informat prèviament i amb detall sobre els aspectes derivats de la gravació de la sèrie, per tal que la ciutadania tingués una opinió fonamentada sobre la conveniència de cedir els espais públics d’una gran part de la ciutat pel rodatge de Joc de Trons.

És per tots aquests motius, i en benefici de la transparència de la gestió Governamental en tot aquest tema, que vam fer entrada el dia 8 de Setembre al Registre de l’Ajuntament de Girona de les següents demandes:

1.Que es facin públics els detalls de l’Acord de l’Ajuntament de Girona amb la productora HBO, sobre la relació d’ambdòs pel rodatge de Joc de Trons a la ciutat de Girona.

2.La publicació detallada de l’import de les Taxes per ocupació o aprofitament especial del subsòl, sòl i vol del domini públic que pertoquin a la productora HBO pel rodatge de la sèrie Joc de Trons a la ciutat de Girona, i l’ús d’equipaments públics per l’acolliment logístic de la productora de la sèrie.

3.La publicació de les despeses logístiques de l’Ajuntament de Girona (material, personal públic,…) causades pel rodatge de Joc de Trons i l’ús d’equipaments públics de la ciutat derivat d’aquest mateix rodatge.

4.La publicació de les fonts d’ingressos contemplades i/o acordades  per l’Ajuntament de Girona, per fer front a les despeses del punt 3.

5.Que hi hagi un acord de Ple Municipal, en el qual l’Ajuntament de Girona es comprometi a regir-se al Reglament Regulador de taxes de les Ordenances Fiscals de Girona per a futurs casos de petició d’ús d’espais públics de la ciutat per a activitats lucratives de qualsevol tipus.

CÀLCUL DE LES TAXES APLICABLES PEL RODATGE DE JOC DE TRONS A GIRONA

Segons contemplen les Ordenances Fiscals de Girona 2015 per a ocupacions del sol, subsòl i vol de domini públic per a Rodatges Cinematogràfics, tenim estipulades unes taxes aplicables per a aquesta activitat:

image001

 

Tantmateix, i segons especifica les mateixes Ordenances, l’exempció i/o descompte d’aquestes taxes es contemplen només pels següents casos:

image003

 

Així doncs, i com a primera conclusió, les taxes derivades del rodatge de Joc de Trons no poden ser exemptes a la productora HBO, degut a que l’activitat en questió és lucrativa i no s’inclou en cap dels possibles casos contemplats a les Ordenances Fiscals de Girona 2015. Unes Ordenances aprovades en Sessió Municipal de la ciutat de Girona, i que només podríen ser alterades en un mateix acord de Ple.

Segons hi ha publicat a la página web municipal (  http://www2.girona.cat/ca/jocdetrons ), mostrem les següents afectacions a espais públics de la ciutat de Girona pel rodatge de la sèrie Joc de Trons,  segons els quadres publicats:

-Setmana del 30 d’Agost al 6 de Setembre de 2015

 image005

 

 -Setmana del 7 de Setembre al 13 de Setembre de 2015

image007

 

 

-Setmana del 14 de Setembre al 16 de Setembre

 image009

 

 Així doncs, i segons els quadres mostrats, enumerem la següent relació d’ocupació d’espais públics per carrers i/o places de la ciutat de Girona:

    Carrer / Plaça_____________________________Díes d’ocupació__________

1-C/Ferran el Catòlic                                                                     18

2-C/Claveria                                                                                    16

3-C/Lluís Batlle i Prats                                                                    7

4-C/Miquel Oliva i Prat                                                                  7

5-C/Sant Cristòfor                                                                          2

6-C/Sant Llorenç                                                                             6

7-C/Bisbe Cartanyà                                                                        6

8-C/dels Manaies                                                                           7

9-C/de les Dones                                                                            9

10-C/de l’Escola Pia                                                                       8

11-Jardí dels Maristes                                                                  15

12-Jardins de la Francesa                                                            18

13-Passeig Arqueològic                                                               18

14-Pl.de la Catedral                                                                       7

15-Pl. de Narcís Figueres                                                             15

16-Pl.dels Jurats                                                                            16

17-Pl.de Maria Laffitte                                                                 16

18-Pujada de Sant Domènec                                                        8

19-Pujada de Sant Feliu                                                                2

20-Pujada de Sant Martí                                                               8

21-Passatge Galligants                                                                 15

22-Travessia Portal Nou                                                                2

23-C/Ferran Samsò                                                                        5

24-C/de la Força                                                                             3

25-Pl.Sobreportes                                                                          2

26-Pl.de Sant Pere                                                                          3

27-Portal de la barca                                                                      2

28-Pujada del Rei Martí                                                                 2

   Aparcaments________________________________Díes d’ocupació_______          

29-C/Bellaire (Galligants)                                                            2

30-Pl.Sant Domènec                                                                    16

31-Pl.dels Apòstols                                                                      10

32-Pl.Lledoners                                                                              6

33-Passeig de la Copa                                                                   x

 

Així doncs, i tenint en compte que els carrers afectats son de catgoria 1ª i 2ª segons les Ordenances Fiscals de Girona 2015, farem el següent càlcul de les taxes aplicables a la productora HBO pel rodatge de la sèrie Joc de Trons a la ciutat de Girona, tenint en compte que la ocupació de cada jornada de gravació sigués superior a 6 hores/dia.

Tantmateix, no hi comptarem la ocupació parcial de la Fira de Girona, ni dels aparcaments  i altres espais no especificats a la relació de taxes i preus públics per rodatges cinematogràfics.

 

 – Nombre de carrers i Places afectades de categoría 1ª i 2ª = 32

 – Suma dels díes d’afectacions de cadascun dels carrers i places = 277         

 – Import taxa d’ocupació carrers de 1ª i 2ª categoría per rodatges cinematogràfics = 790’60€/dia (a partir de 6 hores de rodatge)

-Càlcul final = 277 díes x 790’60€/dia = 218.996€

Per últim, recordar que aquest és un càlcul aproximat de les taxes aplicables a la productora HBO, fruït de l’extrapolació de les dades publicades de la ocupació dels espais públics i la relació de taxes per l’ús d’aquests espais per rodatges cinematogràfics.

Un càlcul que no hagués estat necessari si aquestes dades fossin publiques, d’acord amb el que hauria de ser un exercici de transparència de gestió i normalitat democrática de les nostres institucions Governamentals.

Compromís amb Girona